Veiligheid en Calamiteit

Lokale doorzettingsmacht sociaal domein Wijchen

Voor de toegang sociaal domein Wijchen is de een regeling inzake doorzettingsmacht vastgesteld. Dit is een regeling die is bedoeld voor die gevallen waarin de samenwerkingsafspraken tussen bij zorgverlening betrokken organisaties – om wat voor reden ook – ontoereikend zijn of verschil van inzichten is ontstaan ten gevolge waarvan de inwoner of het klantsysteem de dupe dreigt te worden.

De regeling voorziet in snelle besluitvorming waarbij gewoonlijk één organisatie wordt belast met de directe verantwoordelijkheid voor de inwoner of het klantsysteem. Naast het aanwijzen van een direct verantwoordelijke organisatie om tot een kortetermijnoplossing te komen zal periodiek, mede op basis van de casuïstiek waarbij doorzettingsmacht noodzakelijk is gebleken, worden bezien of het afsprakenkader bijstelling behoeft en hoe dan precies.

De regeling doorzettingsmacht sociaal domein heeft betrekking op de lokale samenwerking van alle partners die binnen de gemeente Wijchen actief zijn binnen het sociaal domein.

Lokale doorzettingsmacht sociaal domein Wijchen

Samenwerkingsafspraken crisisinterventie Jeugd

Voor het maken van een inschatting van de ernst van een crisissituatie bij jeugd en het zo nodig direct handelen, hebben de zeven Gelderse jeugdhulpregio’s (G7) de functie crisisinterventie gecontracteerd bij het team Spoedeisende Zorg van Jeugdbescherming Gelderland (SEZ/JbGld). Zij werkt samen met partijen uit de sectoren Jeugd- en Opvoedhulp (J&O) en de hulp voor Licht Verstandelijk Beperkten (LVB), die aansluitend op de crisisinterventie ambulante spoedhulp met eventueel crisisverblijf bieden.

Ook hebben de (gemeenten van de) Gelderse jeugdhulpregio’s de crisisdiensten in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) gecontracteerd. De GGZ crisisdiensten zijn op hoofdlijn vergelijkbaar met de crisisinterventie van de SEZ/JBGld, namelijk: er op af, urgentie bepalen, diagnose stellen, interventie bepalen en doorgeleiden naar vervolghulp.

SEZ/JbGld intervenieert bij alle crisissituaties rondom jeugd, ongeacht de achterliggende problematiek. De GGZ crisisdiensten interveniëren enkel bij psychiatrische problematiek. Er zijn verschillen in de werkwijze tussen SEZ/JbGld en de GGZ crisisdiensten.

De (gemeenten van de) Gelderse jeugdhulpregio’s zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp. Zij voeren de regie om te komen tot goed afgestemde jeugdhulp, in het belang van de cliënt. De Gelderse jeugdhulpregio’s treden op als opdrachtgever naar de GGZ crisisdiensten en SEZ/JbGld om te komen tot intersectorale afspraken. Rondom Wijchen participeert via de gemeente Wijchen in deze afspraken.

In dit convenant zijn de afspraken vastgelegd over de intersectorale werkwijze crisisinterventie Jeugd.

Protocollen voor meldingen calamiteiten/geweld Jeugdhulp en Wmo

Toelichting

Naar aanleiding van een calamiteit bleek dat het melden van calamiteiten bij Wmo en Jeugdhulp bij gemeenten in de regio Nijmegen niet goed is geregeld. Dit kan er toe leiden dat een calamiteit niet de juiste aanpak krijgt, vooral als er sprake is van (dreigende) maatschappelijke onrust. Ook kan het er toe leiden dat niet de juiste personen (op tijd) worden geïnformeerd. Met calamiteiten worden ook geweldsincidenten bedoeld. Daarom is er een nieuw protocol opgesteld voor Jeugdhulp en is het bestaande protocol voor Wmo aangepast. Beide protocollen gelden onverkort voor de leveranciers van Rondom Wijchen.

Wat zijn de belangrijkste afspraken uit de protocollen?

 • Voor Leveranciers (zorgaanbieders)

Als u een calamiteit heeft in uw WMO- of Jeugdhulpinstelling kunt u deze melden bij de gemeentelijk ambtenaar openbare orde en veiligheid. Dit kan tijdens kantoortijden. Heeft u directe ondersteuning nodig, meldt dan via 112. Via de meldkamer regelt u de hulp die u nodig heeft.

Onderstaand de belangrijkste afspraken uit en de protocollen voor Jeugdhulp- en Wmo-aanbieders.

Jeugdhulp

De belangrijkste afspraken in het protocol zijn:

 • De jeugdhulpaanbieder moet calamiteiten/geweld voor onderzoek melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
 • Jeugdhulpaanbieders moeten een calamiteit/geweld melden bij de ambtenaar Integrale Veiligheid/ Openbare Veiligheid (IV/OV) van de gemeente waar de calamiteit heeft plaatsgevonden.

Wmo

De belangrijkste afspraken in het gewijzigde protocol zijn:

 • Aanbieders van Wmo-voorzieningen melden een calamiteit/geweld voor onderzoek bij de GGD, waar het Wmo-toezicht is belegd.
 • Aanbieders van Wmo-voorzieningen moeten een calamiteit/geweld melden bij de ambtenaar Integrale Veiligheid/ Openbare Veiligheid (IV/OV) van de gemeente waar de calamiteit heeft plaatsgevonden.

Wat is verder van belang om te weten?

Voor het melden van een calamiteit bij de gemeente is het volgende van belang om te weten:

 • Een calamiteit wordt door de aanbieder gemeld bij de gemeente waar de calamiteit heeft plaatsgevonden.
 • De melding wordt gedaan uiterlijk op de eerstvolgende werkdag nadat de calamiteit heeft plaatsgevonden (tussen 8.30 en 17.00 uur).
 • De melding geschiedt bij voorkeur telefonisch via het algemene nummer van de gemeente (vragen naar de ambtenaar IV/OV).
 • Met de ambtenaar IV/OV wordt een inschatting gemaakt van de situatie als het gaat om (dreigende) maatschappelijke onrust en/ of media aandacht.
 • Bij het melden van de calamiteit wordt door de aanbieder doorgegeven welke andere gemeenten eventueel betrokken zijn. Het gaat dan om:
 • een mogelijk andere gemeente waar de desbetreffende cliënt(en) vandaan komt (komen) volgens het woonplaatsbeginsel;
 • een mogelijk andere gemeente die (namens meerdere gemeenten) verantwoordelijk is voor de contractering van de ondersteuning, jeugdhulp of gecertificeerde instelling.

N.B.: Als er sprake is van een calamiteit welke direct leidt tot maatschappelijke onrust, belt u onverwijld de politie.

De protocollen

U vindt de hiervoor bedoelde protocollen door op onderstaande linkjes te klikken.