CAK-melding aanbieders

CAK

Aanleveren Wmo-gegevens

Klanten betalen een eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo of voor de Wlz. De Wmo-producten en codes waarvoor dit geldt staan in onderstaande tabel.

 

cakcodes

Om ervoor te zorgen dat deze klanten een factuur voor de eigen bijdrage krijgen, is de aanlevering van klant- en zorggegevens door de Leverancier bij het CAK van belang.

Tijdige, juiste en volledige aanlevering van gegevens zorgt ervoor dat de klant op tijd, in één keer de juiste factuur ontvangt.

Instructies aanleveren gegevens

De instructies over het hoe en wat aanleveren van gegevens vindt u hier.

 

 

Wetten over zorg en ondersteuning in duidelijke taal

wetten uitgelegd.jpg

Onlangs is de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld’ verschenen. In deze brochure wordt in eenvoudige taal informatie en uitleg gegeven over vier wetten: Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. De brochure is gratis te downloaden.

De Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet zijn de vier wetten die sinds 2015 het Nederlandse zorgstelsel vormen. Het stelsel zorgt ervoor dat iedereen de zorg en ondersteuning kan krijgen die nodig is. Voor veel mensen is het echter niet altijd duidelijk waar en bij wie zij terecht kunnen als zij zorg en ondersteuning willen regelen. Met de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 –eenvoudig verteld’ worden zij wegwijs gemaakt.

Goede en duidelijke uitleg
In prettig leesbaar Nederlands wordt goede uitleg gegeven over alle vier wetten. Per wet staat welke organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoering en hoe die organisatie te bereiken is. Het stappenplan geeft aan hoe het werkt: van de aanvraag van zorg/ondersteuning tot de (eventuele) betaling van de eigen bijdrage voor de geleverde zorg/ondersteuning. Ook lezen mensen welke invloed ze zelf kunnen uitoefenen om de zorg en ondersteuning te krijgen die zij willen en die bij hen passen.

Eenvoudige taal
De tekst is geschreven voor mensen die (Nederlands) lezen en begrijpen moeilijk vinden. Zoals mensen met een (licht) verstandelijke beperking. In de praktijk blijkt echter dat heel veel mensen graag informatie in eenvoudige taal lezen. De vraag naar de brochure is zo groot dat is besloten deze gratis digitaal ter beschikking te stellen.

U kunt de brochure hier downloaden.

Samen Sterk voor kwaliteit
Deze brochure is geschreven door KansPlus, LSR en Ieder(in) en is een uitgave van het programma Samen sterk voor kwaliteit. Samen Sterk voor kwaliteit is een samenwerkingsverband van cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus, LSR en LFB, samen met VGN, Zorginstituut, IGJ, MEE, ZN, NVAVG en wordt gesteund door het ministerie van VWS. Samen Sterk voor kwaliteit is onderdeel van de kwaliteitsagenda, een meerjarig landelijk project dat erop is gericht om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Uitleg over alles wat te maken heeft met Wlz
MEE NL heeft een website – http://www.meeroverwlz.nl – opgezet met informatie die nodig is voor het regelen van langdurige zorg via de Wlz. Ook deze website is in duidelijke taal geschreven en toegankelijk voor mensen met een beperking.

Klik hier voor meer informatie meeroverwlz.nl 

Wijchen kent eigen subsidietraject Wmo en Jeugdhulp

huis van de gemeente

Op 1 januari 2018 lopen in de gemeente Wijchen de huidige contracten voor de Wmo (nieuw) en de Jeugdhulp af. Deze contracten worden niet meer verlengd. Ook deed de gemeente Wijchen niet mee met de Europese aanbesteding voor de inkoop van ambulante Wmo en Jeugdhulp die op 26 juni 2017 door de regio Nijmegen in de markt werd gezet.

De gemeente Wijchen kent voor de taken voor Wmo (nieuw) en Jeugdhulp voor 2018 en verder een eigen subsidietraject.

Bij Wmo gaat het om de diensten dagbesteding, specialistische begeleiding, begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf. Bij Jeugdhulp gaat het om de diensten dagbesteding, specialistische begeleiding, begeleiding, begeleiding en verzorging, ambulante (groeps-)behandeling, Jeugdhulp met verblijf en GGZ.

Met dit subsidietraject hanteert de gemeente een andere methodiek dan de overige gemeenten binnen de regio. Dit betekent overigens niet dat de gemeente de banden met de regio verbreekt. De gemeente Wijchen en regio maken over en weer gebruik van elkaars kennis.

Toelichting

Samen met een groot aantal in de gemeente Wijchen actieve organisaties voor welzijn en zorg heeft de gemeente Wijchen in 2016 en 2017 een verkenning uitgevoerd naar de wenselijkheid en de haalbaarheid van een voor welzijn en zorg gewijzigde bekostigingsstructuur. De gezamenlijke conclusie van deze verkenning is vastgelegd in de ‘Houtskoolschets – Van samenspel tot verbond’.

De hiervoor bedoelde conclusie is door de gemeente en een representatieve vertegenwoordiging van de organisaties op het gebied van welzijn en zorg binnen de gemeente uitgewerkt in een intentieovereenkomst.

De intentieovereenkomst ziet toe op de vorming van een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid waarin of waarmee alle aanbieders voor welzijn en zorg in de gemeente Wijchen samenwerken. Zij vormt ook de basis voor de door Coöperatie Rondom Wijchen UA  in te dienen subsidieaanvraag.

rondom10

Kern van de opzet

De gemeente Wijchen organiseert samen met de aanbieders een samenwerkingsverband voor zorg en welzijn. De gemeente gaat dit samenwerkingsverband subsidiëren voor de uitvoering van de Wmo-nieuw en jeugdhulp. Het samenwerkingsverband krijgt vorm middels een coöperatie UA (Rondom Wijchen) als juridisch vehikel. De coöperatie is een constructie met een open model (zie statuten  en Huishoudelijk Reglement.

Dit betekent dat het lidmaatschap voor iedere organisatie op het terrein van zorg en hulpverlening die voldoet aan het Reglement van Toelating open staat.

Daarnaast kan elke, in de gemeente Wijchen actieve, organisatie voor welzijn en zorg leverancier van Rondom Wijchen worden. Leveranciers leveren alleen zorg en ondersteuning aan inwoners in Wijchen zonder lid te zijn van de coöperatie.

Voor de coöperatie UA is – op verzoek van de gemeente – een eerste en voorlopig bestuur gevormd. Dit bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties: Driestroom, Entrea, Home Instead, MeerVoormekaar, MEE Gelderse Poort, Pluryn en RIBW Nijmegen & Rivierenland. In de loop van 2018 organiseert het voorlopige bestuur de structurele besturing conform de coöperatie-statuten.

De gemeente en Rondom Wijchen verhouden zich als subsidieverstrekker en subsidieontvanger. De gemeente definieert de door Rondom Wijchen uit te voeren activiteiten en de daarmee beoogde doelen. Rondom Wijchen is verplicht tot en aanspreekbaar op het samenhangend en integraal vormgeven van welzijn en zorg voor de inwoners in de gemeente.

In combinatie met de invoering van een op de beoogde werkwijze afgestemde – populatiegebonden – bekostigingsstructuur op het terrein van de Wmo-nieuw en de Jeugdzorg:

  1. Kunnen wij onze inwoners (nog) beter op maat ondersteunen
  2. Versterken wij de samenwerking tussen de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties vanuit het oogpunt van de kantelingsgedachte
  3. Stimuleren wij de noodzakelijke transformatie en vernieuwing in het zorg- en welzijnsaanbod
  4. Verminderen wij de bureaucratie binnen zorg en welzijn
  5. Verminderen wij de ervaren belemmeringen binnen de bestaande structuur van zorg en welzijn
  6. Kunnen wij de gemeentelijke kosten voor zorg en welzijn in de komende jaren beter beheersbaar maken.

Wat betekent dit voor u?

  • Toekomstige situatie

Wilt u vanaf 1 januari (maatwerk)ondersteuning aan inwoners van Wijchen kunnen leveren, dan dient u een Leveranciersovereenkomst met Rondom Wijchen te hebben.

De gemeente Wijchen stelde voor de toelating van Leveranciers een Reglement van Toelating alsmede een Leveranciersovereenkomst vast. Beide documenten borgen een gelijk speelveld voor grotere en kleine en nieuwe spelers en gelden voor alle aanbieders.

De leveranciersovereenkomst borgt dat zowel leden als leveranciers:

  • de wettelijke bepalingen en de afspraken tussen gemeente en Rondom Wijchen respecteren;
  • de prestatie- en kwaliteitseisen nakomen.

Daarnaast is het mogelijk dat u lid wordt van de coöperatie.

Professionele aanbieders, dit kunnen ook ZZP-ers zijn, mogen alleen zorg of ondersteuning leveren als ze voldoen aan de wettelijke dan wel door de gemeente gestelde kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in het Reglement van Toelating.

Informele hulpverleners uit het sociale netwerk moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die de gemeente in haar beleid voor het verlenen van een PGB heeft vastgesteld.

De Leveranciersovereenkomst is een raamovereenkomst. Zij kent geen verplichting voor Rondom Wijchen tot afname van diensten of producten bij een Lid of Leverancier. Er wordt dus alleen ondersteuning of zorg afgenomen en betaald als er vraag is.

Bouwstenen en tarieven

Rondom Wijchen hanteert door de gemeente vastgestelde bouwstenen en tarieven. Dit zijn vooralsnog de regionale bouwsteentarieven, zoals die (gaan) gelden in de Regio Nijmegen.

Overgangsregeling

Voor cliënten die vóór 2018 een beschikking van de gemeente hebben gekregen voor een bepaalde vorm van zorg of ondersteuning geldt een overgangsregeling. De overgangsregeling loopt tot het einde van de looptijd van de beschikking en geldt zowel voor de betrokken cliënten als de betrokken aanbieder(s). Organisaties die na 1 januari 2018 geen leverancier van Rondom Wijchen willen zijn, kunnen dus in 2017 gestarte zorgtrajecten voor de betrokken inwoners conform beschikking voortzetten en afronden.  Hiermee wordt de continuïteit van zorg geborgd.

Vervolg en Vragen

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande  nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u via mailadres rondomwijchen@wijchen.nl contact opnemen met Peter Paul Doodkorte, de projectleider namens de gemeente of met Paul Bongers, de secretaris van de coöperatie.