Leveranciers PGB

pgb 2

Leveranciers PGB-gefinancierde zorg

Bij aanvragen om toelating als Leverancier van PGB-gefinancierde zorg hanteren de gemeenten Druten en Wijchen – en namens hen Rondom Wijchen – het door de werkorganisatie Druten Wijchen vastgestelde Toelatingskader Leveranciers PGB.

Register PGB-Leveranciers

Het register met een overzicht van de Leveranciers die op basis daarvan zijn toegelaten vinden de professionals die dat mogen controleren hier.

De door de gemeente vastgestelde PGB-tarieven vindt u in dit document.

Aanvraag toelating

De kandidaat-Leverancier doet een toelatingsverzoek conform het hiervoor bedoelde Toelatingskader en stuurt de voor toelating benodigde stukken of gevraagde verklaringen, samen met de ingevulde checklist naar PGB@drutenwijchen.nl.

Als de aanvraag niet compleet is, wordt conform artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht een redelijke termijn geboden om de aanvraag aan te vullen. Wordt de aanvraag niet binnen deze termijn aangevuld, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Als aan alle vereisten die staan in dit toelatingskader is voldaan, wordt de kandidaat-Leverancier toegelaten als Leverancier van PGB-gefinancierde zorg.

Op de aanvraag om toegelaten te worden wordt door Rondom Wijchen beschikt aan de leverancier. De IDT wordt hierover geïnformeerd.

Rondom Wijchen archiveert de aanvraag en het toelatingsbesluit in het register van PGB-Leveranciers van de Coöperatie.

De Toetsing[1]

De Toetsing wordt uitgevoerd binnen vijf werkdagen na het indienen van een compleet verzoek om toelating en gedaan door de daartoe door de Uitvoeringsorganisatie Druten Wijchen ingestelde toelatingscommissie, bestaande uit:

  1. De gemeentelijke accounthouder;
  2. De liaison officer van Rondom Wijchen;
  3. Een vertegenwoordiging van de Toegang;

De Leverancier dient te voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in dit Toelatingskader en de daaraan ten grondslag liggende “Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018 van de gemeenten Druten en Wijchen.

Als een kandidaat-Leverancier niet voldoet aan de kwaliteitseisen, dan wordt toelating geweigerd en zal de Toegang voor deze Leverancier geen PGB toewijzen aan de klant.

[1] De kwaliteitstoets is beperkt tot een bureauonderzoek. Controle op de geleverde kwaliteit/rechtmatigheid van zorg blijft noodzakelijk. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij de budgethouder.