Inwoners

rondom8

Rondom Wijchen

  • Plezierig en zelfstandig leven en wonen? Rondom Wijchen denkt mee en ondersteunt waar nodig.

Acteren met en in de samenleving, door samen met de inwoners oplossingen te vinden. Liefst op basis van eigen keuzes. Of het nu gaat om opvoeden, school, voor anderen zorgen, het huishouden of andere zaken op het gebied van welzijn en zorg.

Met die missie en opdracht richt Rondom Wijchen zich op het versterken van de eigen kracht van de inwoners van Wijchen.

Rondom Wijchen stimuleert het ontmoeten en verbinden van mensen. Daarnaast ondersteunt zij het zelf organiserend vermogen van de inwoners. De basishouding van onze professionals is er een van wederzijds respect en gelijkwaardigheid.

Samen met de inwoners bekijken wij op welke wijze participatie het beste mogelijk is. Dit kan variëren van raadplegen tot advies. Maar ook het tijdelijk of gedurende langere tijd overnemen van verantwoordelijkheid. Wij ondersteunen dus daar waar nodig.  Met welke houding en werkwijze het sociaalwijkteam van Rondom Wijchen dat doen, is in dit document uitgewerkt.

Het gewone leven als basis

De meeste inwoners van Wijchen – jong en oud – organiseren hun dagelijks leven zelf. Samen met familie, vrienden, de leerkracht, werkgever of sport- en ontspanningsver-enigingen. Wij noemen dat ‘zelfregie’. Zelfregie gaat over het richting geven aan je leven, óók wanneer je een beroep op anderen moet doen voor steun of bij het meedoen in de samenleving (participatie). Mensen ervaren zelfregie:

  • als ze eigenaar zijn en (mede)zeggenschap hebben over wat ze doen en wat er met hen gebeurt;
  • als ze daarin optimaal gebruik kunnen maken van hun eigen mogelijkheden, de eigen kracht;
  • als ze de inrichting van hun leven kunnen baseren op hun eigen waarden en drijfveren;
  • als ze daarin erkenning en steun ondervinden van hun eigen netwerk.

Vaak weten inwoners elkaar zo wel te vinden als ze het zelf even niet redden. Of hebben zij ideeën over een passende oplossing die of initiatief dat zij zelf – of samen met hun eigen netwerk – kunnen opzetten.

Veel van deze initiatieven komen prima tot bloei zonder steun van de overheid, Rondom Wijchen of andere professionals. Inwoners kiezen hier soms ook bewust voor. Wanneer het wel wenselijk is, biedt Rondom Wijchen ondersteuning bij het realiseren van een initiatief. Door dan informatieverstrekking, inzet kennis en kunde of het bieden van fysieke voorzieningen.

Helaas lukt het ook dan soms niet, en weten inwoners ook niet waar ze precies terecht kunnen. Dan kunnen de  Eigen Kracht Wijzer en de Sociale Kaart van Rondom Wijchen misschien helpen.

Met de Eigen Kracht Wijzer kunnen inwoners – aan de hand van een eenvoudige vragenlijst – voor zichzelf duidelijk krijgen wat ze precies nodig hebben. En met behulp van de sociale kaart kunnen ze dat opzoeken. Alle informatie over wat er in Wijchen beschikbaar is ook direct toegankelijk via de Sociale Kaart, die een beeld geeft van de organisaties en voorzieningen per buurt, wijk of dorp.

Zelfregie met ondersteuning

Mocht extra of intensievere ondersteuning toch nodig zijn, dan kunnen inwoners bij het sociaalwijkteam van Rondom Wijchen terecht.  Want niet iedereen lukt het om een geheel zelfstandig leven te leiden. Omdat er meerdere problemen tegelijkertijd zijn bijvoorbeeld. Opvoedvraagstukken, lichamelijke of geestelijke beperkingen of verslaving, etc. kunnen de inwoners tijdelijk of langdurig afhankelijk maken van professionele hulpverlening. Maar inwoners kunnen wel – zoveel als mogelijk – zelf de regie over hun leven voeren. Met ondersteuning van mensen in hun eigen omgeving, vrijwilligers en professionals.

De ondersteuning van Rondom Wijchen is eerst en vooral gericht op het ondersteunen van mensen bij eigen regievoering, het versterken van hun eigen kracht of het vergroten van hun netwerk. Onze vrijwilligers, mantelzorgers of professionals ondersteunen de inwoners daarbij.

Om deze wijze van kijken en doen te ondersteunen werken de professionals binnen het sociaalwijkteam van Rondom Wijchen met de zogenaamde Sociale Netwerk Strategie (SNS). Uitgangspunt daarvan is dat er duurzame oplossingen ontstaan als de mogelijkheden en krachten vanuit de inwoner/het huishouden en het netwerk worden geactiveerd en benut. Waarbij de eigen regie van de inwoner/het huishouden centraal staat. Dit betekent dat familie en bekenden meedenken met de inwoner/het huishouden. En samen oplossingen bedenken, beslissingen nemen, plannen maken en uitvoeren.

Door het versterken van het sociale netwerk van de inwoner/het huishouden wordt de zelfredzaamheid van hen vergroot. Zo ook willen wij onze inwoners zoveel mogelijk ruimte geven om in hun eigen kracht te komen. Om zelf actief te bouwen aan hun eigen samenleving. Als dat niet lukt helpt Rondom Wijchen daarbij. Dit doen we zo vroeg mogelijk. Want voorkomen is beter dan genezen. Zo ook willen wij het verergeren van problemen zoveel mogelijk voorkomen.

Voorkomen is beter dan genezen

Een veilige en gezonde leefomgeving, gecombineerd met een gezonde leefstijl, kan veel problemen voorkomen. Het bevorderen daarvan is een belangrijke taak van Rondom Wijchen. Daarom investeren wij in preventie en vroege interventie. Met als doel te voorkomen dat mensen (op termijn) aangewezen zijn op intensievere ondersteuning of zorg.

Wij vinden het belangrijk dat mensen tijdig zelf eventuele problemen herkennen en onderkennen. Dat zij kunnen bijsturen en hierbij nadrukkelijk hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Daarom hebben wij ook veel aandacht voor preventieve gezondheidszorg.  Hiervoor werkt Rondom Wijchen samen met de eerstelijns gezondheidszorg en de organisaties voor openbare gezondheidszorg. Samen zorgen wij voor samenhang en afstemming bij preventie.

Present zijn

En toch: soms lukt het ondanks dit alles niet. De problemen zijn te groot, de krachten schieten te kort en ook het sociaal netwerk biedt geen oplossing. Ook dan biedt Rondom Wijchen ondersteuning. Zodat uiteindelijk iedereen naar eigen vermogen actief meetelt en meedoet in de samenleving en in zijn/haar sociaal netwerk: thuis, wijk, op school, op het werk en in de vrije tijd.

Rondom Wijchen sluit ook dan aan op – en waar nodig ondersteunt – de eigen mogelijkheden van de inwoners (eigen kracht) en hun netwerk. Dat is en blijft de basis voor onze ondersteuning. Onze professionals doen dat met een houding van meelopen, bijspringen, invoegen en – waar nodig – (tijdelijk) overnemen. Present zijn in de leefomgeving van de inwoners – thuis, op school, het verzorgingshuis of in het buurthuis bijvoorbeeld. Dichtbij de inwoners dus, dat is de bedoeling.

Kijkrichting.png

Eigen ideeën zijn altijd welkom

Heeft u een goed idee om de buurt veiliger of prettiger te maken? Ook hierover denkt Rondom Wijchen graag mee; zodat uw idee werkelijkheid kan worden. U kunt ons altijd bellen of mailen.