Monitor

monitor.png

Aanleiding

Met het beleid gericht op het sociaal domein in de gemeente Wijchen wordt beoogd om een toegankelijk, efficiënt, toekomstbestendig en een beter systeem van ondersteuning voor inwoners met een ondersteuningsbehoefte te bewerkstelligen. Dat proces wordt de transformatie genoemd.

Doel is om een lokale samenleving tot stand te brengen waarin inwoners en organisaties verantwoordelijkheid nemen om daarmee de noodzakelijke ondersteuning van de inwoners in de toekomst (financieel) te kunnen garanderen. Op deze wijze geven de gemeente Wijchen, Rondom Wijchen (inclusief het sociaal wijkteam)  met elkaar invulling aan de participatiesamenleving.

Het is daarbij van belang om goed te definiëren wat er van partijen verwacht mag  worden. Als logisch gevolg van de omschreven visie (en het doel) is afstemming nodig tussen de verschillende actoren binnen het sociaal domein.

Prestaties volgen

Het volgen van de opvolging van de gemaakte afspraken doen wij aan de hand van de monitor Jeugd en Wmo. Hierin staan de belangrijkste cijfers over Jeugd en Wmo. De daarbij gehanteerde kritische prestatie indicatoren (KPI’s) zijn door de gemeenteraad vastgesteld.

De monitor wordt opgesteld in  samenwerking tussen de gemeente Wijchen en Rondom Wijchen. Zo ook blijven wij met elkaar in gesprek om aan de KPI’s normen te koppelen. Zodat we niet alleen cijfers zien, maar we kunnen beoordelen of we de gestelde doelen behalen.

Samen verbeteren

Met deze monitor beogen we om successen te delen, knelpunten te signaleren en waar nodig bij te sturen. Het doel is om daarmee de hulp aan de inwoners van de gemeente Wijchen te verbeteren.

Met deze monitor kunnen gemeente Wijchen en Rondom Wijchen:

  • Signaleren, sturen en beleid herformuleren;
  • (Verantwoordings)informatie met elkaar delen;
  • Leren door de prestaties te beoordelen en te vergelijken;
  • Sturen op financiën.

De monitor is gevuld met gegevens over de toegang, de jeugdhulp en Wmo. In de toekomst breiden we dit uit met gegevens over welzijn.

Monitor gemeente Wijchen -Rondom Wijchen

Onderstaand vindt u de monitor ultimo 4 december 2018, waarin u de gegevens vindt tot en met 31 oktober 2018.

Monitor 181204

Benchmark Jeugdzorg (2017)

De Benchmark Jeugdzorg in de gemeente toont het gebruik van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering voor elke gemeente in Nederland, en maakt vergelijkingen mogelijk met de betreffende jeugdregio en met het hele land. Daarnaast worden cijfers getoond die betrekking hebben op verschillende verwijzers, en op uitval in jeugdhulptrajecten.
U vindt deze benchmark hier.