Documenten

0AI Rondom Wijchen[45333] Statuten en Huishoudelijk Reglement

Statuten Coöperatie Rondom Wijchen UA

Huishoudelijk Reglement Coöperatie Rondom Wijchen UA

Proces van Toelating

Coöperatie Rondom Wijchen UA hanteert voor de toelating van een Lid en/of Leverancier in principe eenzelfde beoordelingskader. Hierbij zijn enerzijds de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de coöperatie en anderzijds het Reglement van Toelating en de Leveranciersovereenkomst leidend. Om het beoordelingsproces gestructureerd te laten verlopen, is de navolgende planning opgesteld.

 • Geen dubbel werk

Coöperatie Rondom Wijchen UA volgt bij de beoordelingen van de aanvragen tot toelating als Leverancier zoveel als mogelijk de regio Rijk van Nijmegen. Niet in de laatste plaats ook, omdat veel van de lokale aanbieders ook regionaal actief zijn. Om die reden neemt de gemeente Wijchen ook deel aan de regionale beoordelingen.

Deze bijlage dient u in te leveren als u Lid van de coöperatie Rondom Wijchen UA wenst te worden. De verklaring dient op de aangegeven plek door u ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden.

Deze bijlage dient u in te leveren als u Leverancier van de coöperatie Rondom Wijchen UA i.o wenst te worden. De verklaring dient op de aangegeven plek door u ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden.

Let op: Als u zowel Lid als Leverancier wenst te worden, dienen beide verklaringen ingevuld en rechtsgeldig ondertekend aangeleverd te worden.

De Checklist moet ingevuld en aangevuld worden conform de instructie in het document. De volledige ingevulde Checklist met bijlagen dienen digitaal te worden aangeleverd  op het mailadres rondomwijchen@wijchen.nl

Leveranciersovereenkomst

Toetsings- en afwegingskader toelating Rondom Wijchen

De condities voor Toelating van Leveranciers zijn vastgelegd in ons – door de gemeente Wijchen vastgestelde – Reglement van Toelating. Het doel van de gemeente en Rondom Wijchen is het selecteren en contracteren van Leveranciers die gezamenlijk zorg kunnen dragen voor een kwalitatief, dekkend en betaalbaar aanbod voor de inwoners van Wijchen.

Om in aanmerking te kunnen komen voor toelating als Leverancier voldoet u aan het gestelde in het Reglement van Toelating en de Leveranciersovereenkomst en zijn er geen uitsluitingsgronden op u van toepassing. Daarnaast moet de Leverancier voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen. De toelating op kwaliteit vindt plaats op basis van een afweging op de kwaliteitscriteria:

 1. Hulpverleningsplan– en evaluatieplan;
 2. Bereik en participatie specifieke doelgroepen;
 3. Betaalbaarheid;
 4. Duurzaamheid: personeelsbeleid en milieubeleid.

Verzoeken tot toelating als Leverancier worden door het beoordelingsteam dus getoetst aan de hand van het Reglement van Toelating en het voor de kwaliteitscriteria uitgewerkte toetsings- en afwegingskader, zoals omschreven in onderstaand document. Dit resulteert in een voorstel tot al dan niet (voorlopige) toelating.

 1. Rondom Wijchen zal het besluit tot toelating middels een voornemen tot toelating bekend maken aan Leveranciers.
 2. Alle Leveranciers worden schriftelijk geïnformeerd door Rondom Wijchen over de uitkomst van de toelatingsprocedure.

Bouwstenen en Tarieven

U vindt hier de uitgebreide lijst met Bouwstenen.

U vindt hier de Tarieven Wmo en Jeugdhulp 2019.

Toelichting

Rondom Wijchen hanteert door de gemeente Wijchen vastgestelde tarieven. Dit zijn vooralsnog de regionale bouwsteentarieven, zoals die (gaan) gelden in de regio Rijk van Nijmegen.

De gemeente Wijchen en Rondom Wijchen vinden het belangrijk dat alle inwoners, ook kinderen en gezinnen, zoveel mogelijk zelf kunnen kiezen waar zij, als dat nodig is, hulp vragen. Dat betekent dat er geen afnamegarantie aan aanbieders wordt gegeven, maar dat de geleverde zorg wordt afgerekend volgens afgesproken tarieven.

Vanuit verantwoord opdrachtgeverschap vindt de gemeente het belangrijk om – richting Leveranciers zowel als de inwoners van de gemeente – transparant te zijn over resultaten, tarieven en wat dies meer zij.

Openbaarheid tarieven

In verband hiermee hebben (potentiële) Leveranciers bericht dat de gemeente  voornemens was alle  tarieven – als onderdeel van de Leveranciersovereenkomst (bijlage 2) – op deze website (www.rondomwijchen.com) te publiceren.

Voor wat betreft de tarieven die overeengekomen zijn/of worden met afzonderlijke organisaties – zo is ons inmiddels gebleken – stuit dit voornemen op juridische bezwaren en beletsels.

“Hoewel een prijs van een zorgproduct een gegeven is dat uitsluitend de financiële bedrijfsvoering betreft, kan de prijs, gelet op de samenhang van de prijs van een bouwsteen met de andere verzochte gegevens, ook als een bedrijfs- en fabricagegegeven worden aangemerkt. Dit is vertrouwelijke informatie.” Aldus de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In afwachting van nadere wet- en regelgeving kan en zal de gemeente Wijchen daarom de tarieven, die met afzonderlijke aanbieders op basis van onderhandeling zijn overeengekomen, nu niet openbaar maken.

Ter voorkoming van misverstanden: de op deze site geplaatste lijst van Bouwstenen en Tarieven Wmo en Jeugdhulp 2018 valt niet onder het publicatieverbod.

U dient onderstaande bijlage (de word-versie) ingevuld als bijlage toe te voegen als de bijlage, bedoeld onder punt 6 (Overzicht van de door het Lid/de leverancier te leveren bouwstenen) in de checklist (zie bijlage 3 van het Reglement van Toelating). In de meest linker kolom van de bijlage kruist u aan welke producten/diensten u als Leverancier van Rondom Wijchen wenst te kunnen leveren.

Leveranciers van bouwstenen die niet in de gepubliceerde lijsten voorkomen kunnen bij de Leveranciersovereenkomst een overzicht voegen van de met de regio afgesproken bouwstenen en bijbehorende tarieven.

 

 

 • Coöperatie Rondom Wijchen UA | Bouwstenen Blok C1 – bijlage 1 – 3 Leveranciersovereenkomst pdf
 • Coöperatie Rondom Wijchen UA | Bouwstenen Blok C1 – bijlage 1 – 3 Leveranciersovereenkomst | word-versie

Privacy en Gegevensuitwisseling

De op dit moment door Rondom Wijchen gehanteerde documenten rond Privacy en Verwerking behoeven nadere juridische toetsing. Beide documenten gaan uit van een relatie Verwerkingsverantwoordelijke (gemeente) en Verwerker (Lid/Leverancier). Daarvan is in de onderhavige situatie geen sprake. Nadere informatie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) lijkt deze constatering te staven. Dit laat onverlet dat het belangrijk dat de Gemeente wél afspraken maakt met Rondom Wijchen resp. de leden en Leveranciers over de verwerking van persoonsgegevens.

U wordt daarom gevraagd het Privacyprotocol en de Verwerkersovereenkomst op de bestemde plek in te vullen en te ondertekenen en mee te sturen met de set van in te leveren documenten. U verklaart daarmee:

 1. kennis genomen te hebben van de onderhavige Verwerkersovereenkomst en het bijbehorende Privacyprotocol
 2. als Lid/Leverancier volledige medewerking verlenen aan de bedoelingen en prestaties welke uit beide documenten voorvloeien.

Hiermee wordt op de korte termijn geborgd dat over de bedoelingen rond privacy en gegevensuitwisseling geen misverstand ontstaat. Intussen wordt gewerkt aan de juiste documenten die wij u t.z.t. zullen doen toekomen.

Landelijke raamcontracten

Namens gemeenten heeft de VNG afspraken met landelijke jeugdhulpaanbieders met een specialistische functie. Rondom Wijchen respecteert deze landelijke raamcontracten.

Meer informatie

Met wie en wat zijn die afspraken, en hoe werken ze precies? Hier vindt u alle modelovereenkomsten en raamcontracten. Het beheren hiervan is een van de werkzaamheden van het Team Landelijke Coördinatie Sociaal Domein.

De tariefinformatie is door de VNG niet gepubliceerd op de website. In plaats daarvan heeft de VNG alle gemeenten via contactpersonen die informatie verstrekt.