Meldcode verandert – Horen, zien en afwegen

afwegingskader

 • Afwegingskader: meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld verandert

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is verbeterd. Vanaf 1 januari 2019 werken professionals hiermee. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet.

5 stappen

Er zijn 5 stappen in de meldcode. In de eerste drie stappen breng je signalen zorgvuldig in kaart, overleg je met een deskundige collega en spreek je met de betrokkenen over de zorgen die je hebt. In stap 4 weeg je al deze informatie af. Als je zorgen zijn weggenomen, sluit je de meldcode. Heb je nog steeds een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld, dan neem je in stap 5 een beslissing over melden en hulpverlenen.

Afwegingskader

In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet. Nieuw in dit afwegingskader is, dat je vermoedens van acute of structurele onveiligheid altijd meldt bij Veilig Thuis. Bijvoorbeeld geweld met wapengebruik of ernstige letsels. Of voortdurende onveiligheid voor kinderen bij ernstige verslavingsproblematiek van hun vader of moeder. Volgens het afwegingskader meld je je vermoedens van onveiligheid ook als je zelf geen hulp kunt bieden of organiseren. Bijvoorbeeld omdat hulp verlenen niet je vak is. Of omdat de betrokkenen geen hulp accepteren. En je meldt wanneer het onveilig blijft, ook al is er hulp ingezet.

Voorwaarden voor goede hulp

Ook nieuw is, dat het afwegingskader omschrijft aan welke voorwaarden goede hulp voldoet bij onveiligheid in gezinnen en relaties. Als je volgens de normen in je het afwegingskader een melding doet bij Veilig Thuis, overleg je met hen welke hulp je zelf kunt bieden of organiseren. Melden én hulpverlenen zijn zo mogelijk. Veilig Thuis kan dan langdurig zicht op veiligheid organiseren. Heb je zorgen over de veiligheid van kinderen, partners of ouderen? Gebruik de verbeterde meldcode. Zo werk je aan veiligheid en herstel voor alle betrokkenen. Augeo Foundation ondersteunt je graag bij het gebruik van een meldcode.

Bekijk het afwegingskader van uw beroep:

Artsencoalitie

Verpleegkundigen en verzorgenden

Paramedici

Pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals

Verloskundigen

Onderwijs en leerplichtambtenaren

Kinderopvang

Justitie

Bent u medewerker bij een organisatie uit het cluster Justitie? Kijk dan op de interne communicatiekanalen van uw organisatie voor het afwegingskader.

Verlengde pleegzorg | Voortgezette jeugdhulp 18 +

pleegzorg.jpg

 • Pleegzorg standaard tot 21 jaar – per 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 wordt een bestuurlijke afspraak tussen de VNG, Jeugdzorg Nederland en het Rijk (VWS) van kracht die regelt dat pleegzorg voortaan standaard tot 21 jaar ingezet zal worden, tenzij het pleegkind heeft aangegeven geen gebruik meer te willen maken van pleegzorg.

Hoe wordt de nieuwe afspraak toegepast in de praktijk?

De bestaande pleegzorgbeschikkingen tot 21 jaar worden automatisch verlengd. De betreffende aanbieder van pleegzorg informeert de jongere en zijn verantwoordelijke hierover indien van toepassing.

Jongeren die eerder stoppen (voor het bereiken van het 21ste levensjaar): daarvoor stopt de pleegzorg op dezelfde wijze zoals dat nu het geval is.

Je moet voor je 18de verjaardag in pleegzorg zitten om aanspraak te kunnen doen op verlengde pleegzorg tot 21 jaar.

Jongeren welke voor 1 januari 2018 18 jaar zijn geworden en op dat moment gestopt zijn met  gestopt kunnen geen verlening krijgen tot 21 jaar.

Lees de uitwerking van bovenstaande via onderstaande linkjes.

een vader betekent

Een vader betekent

een vader betekent
zoveel dingen voor mij

een begrijpend hart is hij
een bron van kracht en ondersteuning
die mij vriendelijk doordacht aanmoedigend
dan wel mopperend corrigerend en vergeeft
met zijn eeuwige bereid om te helpen

een krachtige berg is hij
een rots in de branding van het leven
die mij steeds weer de juiste weg wijzend
toch ook de ruimte laat en gelegenheid biedt
mijn eigen weg te vinden en te gaan

een vader betekent
zoveel dingen voor mij

een veilige haven is hij
een schuilplaats met beschermende beschutting
als het op de een of andere wijze tegenzit
die mij ook het vertrouwen geeft
om na het vallen weer op te staan

een stevige boom is hij
die stamt in de tuin van mijn leven
gul als de natuur zelf mij wortelend
opdat ik zijn kan en worden mag
tot wie ik vandaag en morgen ben

dat alles dus en meer nog
beteken jij voor mij
omdat jij mij die vader bent

 • Geschreven voor Vaderdag 2018 | 17 juni 2018

kracht van verandering

rob engels.png

verandering is een avontuur
een lange oefening in geduld
langs kansen en mogelijkheden
naast klemmen en klippen
in sfeer die als weer wisselt

verandering is tijd doden
met geloof in juist daarvan
de waarde en kracht daarvan
die betekenend blijken zal
voor draagvlak dat nodig is

verandering is een zoektocht
met in de rugzak overmoed
naast onervarenheid en tekort
met de overtuiging als houvast
wanneer anderen je zitten laten

verandering is een ontdekkingstocht
die ons voorbij de horizon
de blik op grenzen verruimd
als wij verder kijken kunnen
dan wat wij denken te weten

verandering is een vindtocht
van inzichten en kernwaarden
naast hilarische ontdekkingen
in jezelf en bij de anderen
om uiteindelijk elkaar te vinden

verandering is een hartstocht
waaraan deelname een feest is
als je bezielend en vasthoudend
de reisleider vindt die ruimte geeft
naast vertrouwen en waardering

Rob Engels neemt op woensdag 16 mei 2018 afscheid als wethouder van de gemeente Wijchen. Hij heeft zich sinds 1994 ingezet voor de Wijchense samenleving en regio. Na 16 jaar in de Wijchense gemeenteraad en 11 jaar als wethouder neemt wethouder Rob Engels afscheid van de gemeente Wijchen. Sinds 26 april is Rob Engels al aan de slag als wethouder in de gemeente Overbetuwe.

Wij zijn Rob Engels zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de welzijn en zorg voor de inwoners van Wijchen. Onder zijn bezielende leiding kwam een uniek samenwerkingsverband van organisaties en professionals tot stand.: de coöperatie Rondom Wijchen UA.

dank voor de gelegenheid

het leiderschap en de bezieling

de inspiratie spiegels en vensters

het vertrouwen en de ruimte

die jij in de vindtocht

naar rondom wijchen ons bood

Waar staan wij nu

De coöperatie Rondom Wijchen – een samenwerkingsverband van alle organisaties die in de gemeente Wijchen actief zijn op het gebied van welzijn en zorg – is sedert 1 januari 2018 actief. Op 11 april 2018 was er een eerste ledenvergadering.

Aan de hand van deze presentatie werden de leden meegenomen in de actuele stand van zaken.

Drempelloos op vakantie in het Rijk van Nijmegen

Foto zorgeloos op vakantie_STER Berg en Dal.jpg

Foto: STER Berg en Dal

Op dinsdag 24 april is er een gratis event Zorgeloos op vakantie. Over toegankelijk toerisme in de regio en de economische kansen daarvan voor ondernemers.

Gastvrij voor iedereen

In Nederland hebben meer dan 1,5 miljoen mensen een fysieke beperking. Ook zij gaan graag op vakantie. Maar helaas zijn er voor hen weinig mogelijkheden. Daarom nam Sylvia Fleuren, wethouder toerisme van de gemeente Berg en Dal, het initiatief voor het project Zorgeloos op vakantie in het Rijk van Nijmegen. Sylvia: “Wij willen als regio gastvrij zijn voor iedereen. Bovendien is het ook een economische kans voor ondernemers in het toerisme en de zorgsector, om in te zetten op aanbod voor deze doelgroep. Door de vergrijzing wordt deze groep alleen maar groter.”

Persoonlijke ervaringen delen

Hoofdspreker tijdens het event is Gerard de Nooij, oprichter van Ongehinderd, een website en app met alle info over toegankelijke vrijetijdslocaties in Nederland.

Gerard liep op zijn 23ste door een motorongeval een dwarslaesie op. Nu hij gebruik maakt van een rolstoel ervaart hij letterlijk de drempels bij een bezoek aan een restaurant of het boeken van een vakantie. Tijdens het event Zorgeloos op vakantie in het Rijk van Nijmegen, deelt hij zijn persoonlijke ervaringen. Daarnaast legt hij uit waarom het een kans is voor toeristische ondernemers om in te zetten op toegankelijkheid en wat ze kunnen doen.

Doe mee en meld je aan!

Ben jij actief in het toerisme of zorgsector in de regio? Wil je hier meer over horen? Of heb je ideeën? Kom dan 24 april naar het event. Deelname is gratis, wel even aanmelden via www.rbtkan.nl/zorgeloos/. Daar vind je ook alle informatie over het programma.

Zorgeloos op vakantie

Dinsdag 24 april van 14.00 – 16.30 uur

Hotel Erica

Molenbosweg 17

6571 BA  Berg en Dal

 

Samenwerking binnen de jeugdstrafrechtketen

jeugdstrafrecht.png

Op 4 juni 2018 (13.00-17.00 uur) vindt er in Nijmegen een informatiecollege over samenwerking binnen de jeugdstrafrechtketen plaats. We nodigen u van harte uit om aan te sluiten.

De doelgroep voor het informatiecollege zijn de ketenpartners binnen de jeugdstrafrechtketen. Denk aan coördinatoren en/of medewerkers van een sociaal team, leerplicht, jongerenwerk, het Veiligheidshuis, beleidsmedewerkers gemeenten Sociaal Domein/Jeugd en OOV, zorgaanbieders en justitiepartners, zoals Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde Instellingen, de politie, het OM en de reclassering.

Het doel van het informatiecollege is:

 • voor ketenpartners vanuit zowel het jeugdveld als de (jeugd)justitieketen inzichtelijk maken waar zij met elkaar te maken krijgen en waarom;
 • informatie verstrekken over ieders rol, taak en verantwoordelijkheid binnen de jeugdstrafrechtketen;
 • om mogelijke knelpunten binnen de ketensamenwerking te formuleren.

Het college heeft al op verschillende plekken in het land plaatsgevonden en is enthousiast ontvangen. Kitty van Julsingha van de VNG zal dit traject ondersteunen en tevens de dagvoorzittersrol op zich nemen.

Vanuit de regio Rijk van Nijmegen is Carlijn van Daal (c.van.daal@nijmegen.nl) betrokken. Vanuit de regio Rivierenland is dat Hans van de Warenburg (H.van.den.warenburg@culemborg.nl).

Voor meer informatie: https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdbescherming-en-jeugdreclassering/nieuws/samenwerken-met-jeugdbescherming-heeft-u-hulp-nodig

Zou u deze datum alvast willen noteren in de agenda? Aanmelden kan nu al via Femke Morel (f.morel@nijmegen.nl).

Mocht u nog denken aan andere relevante partijen en/of professionals voor wie dit college interessant kan zijn, aarzel dan niet om de uitnodiging door te sturen.

CAK-melding aanbieders

CAK

Aanleveren Wmo-gegevens

Klanten betalen een eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo of voor de Wlz. De Wmo-producten en codes waarvoor dit geldt staan in onderstaande tabel.

 

cakcodes

Om ervoor te zorgen dat deze klanten een factuur voor de eigen bijdrage krijgen, is de aanlevering van klant- en zorggegevens door de Leverancier bij het CAK van belang.

Tijdige, juiste en volledige aanlevering van gegevens zorgt ervoor dat de klant op tijd, in één keer de juiste factuur ontvangt.

Instructies aanleveren gegevens

De instructies over het hoe en wat aanleveren van gegevens vindt u hier.

 

 

Berichtenverkeer en facturatie

Rondom Wijchen streeft er naar om de administratieve relatie met de leveranciers zo optimaal mogelijk in te richten. In dat verband vragen wij uw aandacht voor het navolgende.

Facturatie

Conform de door Leverancier met Rondom Wijchen gesloten Leveranciersovereenkomst is het volgende afgesproken met betrekking tot de facturatie

 1. Leverancier garandeert Rondom Wijchen dat alleen activiteiten worden gedeclareerd waarvoor zij opdracht heeft gekregen (zonder toewijzing, het zogenaamde 301-bericht geen declaratie).
 2. Leverancier garandeert Rondom Wijchen dat alleen activiteiten worden gedeclareerd die feitelijk zijn uitgevoerd.
 3. Leverancier ontvangt betalingen binnen een termijn van 30 dagen. Deze termijn gaat in op het moment dat Rondom Wijchen het declaratiebericht heeft ontvangen.
 4. Leverancier richt zijn administratie zodanig in dat zij in ieder geval voldoet aan de minimumeisen die de Belastingdienst stelt aan Leverancier.
 5. Leverancier richt zijn administratie zodanig in dat het te allen tijde mogelijk is om een relatie te leggen tussen de zorgtoewijzing (beschikking) van een Cliënt en de tijd besteed aan zorg voor de Cliënt.
 6. Leverancier registreert de uitgevoerde werkzaamheden per Client op een wijze die past bij zijn/haar bedrijfsvoering en die past bij het tarief van het product;
  7. Leverancier creëert uit deze registratie van uitgevoerde werkzaamheden op navolgbare en controleerbare wijze de declaratie met genoemde productcodes welke naar Rondom Wijchen wordt verstuurd;
  8. Door het inrichten en zorgvuldig uitvoeren van regulier berichtenverkeer, monitoren zowel Leverancier als Rondom Wijchen welke Cliënten zorg ontvangen. De tijdregistratie dient daarbij herleidbaar te zijn naar de individuele medewerker en Cliënt.;
  9. Leverancier verleent op verzoek van Rondom Wijchen medewerking aan bestandsvergelijking op deze Cliëntregistratie.

Berichtenverkeer (VECOZO en facturatie)

Vanaf 1 januari 2018 dient het berichtenverkeer en het facturatieproces tussen de Leverancier en de gemeente te verlopen via VECOZO en het GGK (Gemeentelijk Gegevensknooppunt). In onderstaande handleiding wordt dit proces in hoofdlijnen uiteengezet.

De gemeente Wijchen en Rondom Wijchen streven gezamenlijk te komen tot een zoveel mogelijk eenduidige manier van werken. Onderstaande manier van werken is hierop van toepassing.

Berichtenverkeer.png

Voorwaarden om deel te nemen aan het berichtenverkeer

Om deel te nemen aan het berichtenverkeer moet de aanbieder aan een aantal voorwaarden voldoen. De aanbieder moet:

 1. Een Leveranciersovereenkomst hebben met Rondom Wijchen.
 2. Een AGB-code voor hebben, aan te vragen via http://www.agbcode.nl.
 3. Deze AGB-code dient aangesloten te zijn op het knooppunt van VECOZO (www.vecozo.nl).
 4. In staat zijn om berichten te lezen en te genereren. Dit kan:
  a. Door middel van een softwarepakket. Deze komen in alle soorten en maten voor. Het Zorginstituut Nederland heeft een lijst met softwarepakketten voor het Wmo berichtenverkeer.
  b. Door middel van de VNG Berichtenapp: https://berichtenapp.vng.nl/. De app is door iedereen bruikbaar en bijzonder handig voor de kleinere aanbieders. U moet eenmalig regelen dat u hier gebruik van kan maken via een zogenaamd toestemmingsformulier. Vanuit de app kunt u het bericht meteen doorsturen naar VECOZO. Zie voor meer info en veel gestelde vragen over de Berichtenapp: .
 5. Op de hoogte zijn van welke producten u mag leveren aan Rondom Wijchen. De geldende tarieven en producten zijn voor Rondom Wijchen vastgesteld door de gemeente Wijchen. Deze gegevens kunt u vinden op de site van Rondom Wijchen.

Aanvragen indicatie/verzoek om toewijzing zorg

Om via het berichtenverkeer te kunnen declareren moet er eerst een opdracht verleend zijn door de gemeente (Wmo301/Jw301 Toewijzingsbericht). Daarna moet er natuurlijk zorg geleverd worden. Het proces van aanvraag tot en met het leveren van is als volgt:

 1. Cliënt meldt zich met zijn hulpvraag bij het sociaal wijkteam of de huisarts.
 2. Met de cliënt wordt een keukentafelgesprek gevoerd.
 3. De uitkomst wordt vastgelegd in een Ondersteuningsplan.
 4. Gemeente verwerkt het Ondersteuningsplan (houdt rekening met verwerkingstijd).
 5. Als er een maatwerkvoorziening wordt ingezet, stuurt de gemeente de betreffende Leverancier een Wmo301 bericht via VECOZO (voorheen was dit een toewijzingsbericht zorg). Dit is de toewijzing van de cliënt aan de aanbieder.
 6. Er kan pas gedeclareerd worden als er een 301 toewijzingsbericht vanuit de gemeente naar de Leverancier verstuurd is, niet eerder!
 7. Een Wmo301/Jw301 toewijzingsbericht moet u niet verwarren met de beschikking. De beschikking geeft de gemeente af aan de cliënt, zodat de cliënt weet dat deze toegang heeft tot hulp en voor welke hulp deze toestemming geldt.
 8. Als antwoord stuurt u de gemeente een Wmo302 of Jw302 bericht.
 9. Leverancier levert zorg.
 10. Leverancier stuurt een Wmo305/Jw305 bericht wanneer de zorg daadwerkelijk start.

Overige berichten en mutaties

 • Wmo307/Jw307: einde zorg

Wanneer de zorgverlening aan de cliënt eindigt op een andere einddatum welke in het 301 bericht staat, dan stuurt u de gemeente een Wmo307 of Jw301 bericht. In het 307 bericht geeft u hierbij de reden van voortijdige beëindiging aan. U ontvangt een Wmo308 dan wel Jw308 bericht retour.Wi

 • Wijzigingen in zorgbehoefte

Heeft de cliënt gedurende de looptijd van een traject een andere zorgbehoefte? Dan moet als volgt gehandeld worden: De cliënt neemt contact op met het Sociaal Wijkteam en meldt de gewijzigde hulpvraag. Het Sociaal Wijkteam bepaalt samen met de cliënt of het Ondersteuningsplan moet worden aangepast en hoe de hulp moet worden aangepast. Wanneer besloten wordt tot een aanpassing ontvangt u eerst een Wmo307/Jw307 beëindigingsbericht van de huidige indicatie. Daarna ontvangt u van de gemeente een Wmo301of Jw301 bericht met de nieuwe indicatie.

 • Einde van een indicatie en vervolg nodig?

Er moet dan een nieuwe verwijzing van het Sociaal Wijkteam komen indien er nog steeds een hulpvraag is. De cliënt moet in dit geval zelf tijdig contact opnemen met het Sociaal Wijkteam indien het gewenst is dat de zorg doorloopt.

Facturatie en declaratie

U gebruikt altijd de declaratieformulieren.

 1. Verleende zorg brengt u in rekening bij de gemeente via een Wmo303 of een Jw303bericht waarin voor elk zorgopdracht een aparte regel wordt gebruikt. De declaratie is een verzamelfactuur. U levert dus per maand één factuur in met daarop vermeld alle klanten die in die maand bij u in zorg zijn geweest. En niet dus per klant 1 factuur.
 2. U declareert of factureert dus met een MAANDFACTUUR
 3. Uw eerste factuur kan nooit een eerdere begindatum hebben dan de startdatum zorg die is doorgegeven in het 301 bericht, en als u een 305 heeft gestuurd niet eerder dan de datum welke hierin is vermeld.
 4. De productcategorie en productcode op uw factuur zijn identiek aan de productcategorie en productcode uit het 301 bericht. U vindt deze codes ook in het Leveranciersregister van Rondom Wijchen.
 5. Volume en eenheid op uw factuur vallen binnen het geïndiceerde volume en de eenheid uit het 301 bericht.
 6. Het te factureren tarief komt overeen met het gecontracteerde tarief voor 2018.
 7. Factureer met de AGB-code welke is aangesloten op VECOZO en welke u heeft geregistreerd bij de Rondom Wijchen; factureer iedere keer met dezelfde AGB-code. U kunt maar met één AGB-code factureren voor de Wmo, voor de Jeugd kunt u eventueel met een andere AGB-code factureren. Let op! Geef aan Rondom Wijchen de juiste AGB-code door.
 8. Gemeente stuurt een 304 en zorgt voor betaling conform het 303 bericht. Als uw facturatie wordt goedgekeurd (en er dus betaald wordt), ontvangt u een ‘lege’ 304. Wordt uw declaratie (deels) afgekeurd, dan staat hier de reden van uitval in. Deze redenen in de 304 zijn vaak niet specifiek genoeg om voor de aanbieder te achterhalen waar het probleem zit. Als er uitval is op een declaratie die nadere toelichting nodig heeft, kunt u contact opnemen met de backoffice wmojeugdwijchen@wijchen.nl of via zorgmail: wmojeugdwijchen@zorgmail.nl.
 9. U kunt 304 berichten ook analyseren met de validatiemodule van i-standaarden.

Flexibiliteit

Het is soms gewenst zorg of hulp flexibel in te zetten. Dit wordt individueel bepaald. Dit is standaard ingeregeld en mag zonder nader overleg.

Denk aan uw CAK-opgave

Let voor wat betreft de WMO op de op u rustende verplichting van aanlevering van de geleverde zorg aan het CAK. Op basis hiervan ontvangen wij de eigen bijdrage. Dit moet u (de leverancier) 4-wekelijks doen.

 

1Gezin1Plan in de praktijk

1gezin

Om gezinnen met meerdere problemen zo effectief mogelijk te helpen is de aanpak 1Gezin1Plan ontstaan: bij deze werkwijze wordt het gezin actief betrokken en wordt er gezamelijk één plan opgesteld, om structuur en samenhang te bieden in de verscheidenheid aan betrokken instellingen en hulpbronnen. Dit rapport van het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt de meerwaarde van de 1Gezin1Plan methode, en benoemt de positieve en negatieve aspecten van de drie onderzochte elementen (regievoering gezin, afstemming en resultaten).

De belangrijke conclusie van het rapport is dat de 1Gezin1Plan methode effectief blijkt: het wordt duidelijk dat de uitgangspunten bijdragen aan het versterken van het zelfregulerend vermogen en de eigen kracht van gezinnen. Doordat alle betrokken instanties deelnemen aan het proces, en de wensen van het gezin als uitgangspunt worden genomen, kan er voldoende maatwerk worden geboden. De professionals zelf zijn ook enthousiast over de methode: zij stellen dat het beter werkt dan alternatieven uit het verleden, en dat vooral de regievoering door gezinnen bijdraagt aan het versterken van eigen kracht.

Verbeterpunten

Hoewel de methode goed blijkt te bevallen, constateren de onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut nog wel enkele verbeterpunten. Een goede afstemming tussen alle betrokkenen vindt bijvoorbeeld nog steeds niet vanzelfsprekend plaats, terwijl dit wel een van de belangrijkste factoren is voor het bereiken van resultaten. Een adequate afstemming blijft dus en belangrijk punt van aandacht.

Lees hier het rapport.