Coöperatie Rondom Wijchen opgericht

Vrijdag 17 november 2017 is de Coöperatie Rondom Wijchen UA officieel opgericht.

Onder het toeziend oog van notaris Bas Bookelmann (Dirkzwager) hebben vertegenwoordigers van de organisaties die de coöperatie vorm geven hun handtekening gezet. Daarmee is de oprichting van de Coöperatie Rondom Wijchen UA officieel.

Rondom Wijchen UA is een op 17 november 2017 opgericht coöperatief samenwerkingsverband van lokale en regionale (netwerken van) organisaties die  de activiteiten op het terrein van welzijn en zorg voor de inwoners van de gemeente Wijchen leveren.

Het eerste bestuur van de coöperatie wordt gevormd door

 • Henk van den Broek (voorzitter), directeur Pluryn
 • Wilma Aarntzen (secretaris), bestuurder MeerVoormekaar
 • Anne-marie Profittlich (penningmeester), bestuurder Entrea
 • Wim Muilenburg (lid), bestuurder Driestroom
 • Leonie Baltussen, directeur (lid), Home Instead Thuisservice Nijmegen
 • Hanneke Jacobs (lid), directeur-bestuurder MEE Gelderse Poort
 • Erika Claessen (lid), directeur ambulant Nijmegen e.o., Participatie en Werk RIBW Nijmegen & Rivierenland

rondom bestuur 2

Berichtenverkeer

berichtenverkeer

Berichtenverkeer

Het Berichtenverkeer is een (verplicht) hulpmiddel waarmee informatie tussen (de Leveranciers van) Rondom Wijchen en de gemeente Wijchen wordt uitgewisseld op een snelle, veilige en makkelijke manier.

Leveranciers en gemeente sturen berichten in het kader van de Wmo en Jeugdwet (standaarden iWmo en iJw ) over en weer.

Via het Berichtenverkeer regelt u de aanvraag en afgifte van een toewijzing en beschikking, waarna u kunt starten met het leveren van zorg aan de cliënt, tot en met de facturatie van de geleverde zorg. Het Berichtenverkeer zorgt ervoor dat informatie uitgewisseld wordt en geconverteerd wordt naar leesbare informatie die rechtstreeks en op uniforme wijze in de systemen terecht komt. Daarmee is het niet alleen snel, veilig en makkelijk maar dat maakt uitwisseling van informatie (beveiligd per e-mail) en via post overbodig.

Aan alle (aspirant) Leveranciers van Rondom Wijchen is middels het Reglement van Toelating en de Leveranciersovereenkomst gevraagd of de leverancier werkt met software die geschikt is voor Berichtenverkeer VECOZO (iJW, iWmo). Dit, omdat Leveranciers van Rondom Wijchen vanaf 1 januari 2018 enkel en alleen via dit hulpmiddel de aanvraag en afgifte van een toewijzing, een verandering in of beëindiging van de toewijzing en de facturatie kunnen doen.

Hoewel geen enkele aspirant Leverancier daarover opmerkingen gemaakt heeft, leert de huidige praktijk de gemeente Wijchen dat nog niet  alle partijen de noodzakelijke software geïmplementeerd hebben. Daarom leggen we graag nog eens uit hoe u zich als zorgaanbieder kunt aan sluiten op het Berichtenverkeer.

AGB-code

De zorgaanbieder dient te beschikken over een AGB-code. Mocht u nog geen AGB-code hebben dan vindt u hier hoe u dat regelt.

Vecozo

Bent u als aanbieder nog niet aangesloten op Vecozo, dan raden we u aan dit zo snel mogelijk te regelen. Via de website www.vecozo.nl vindt u een duidelijke uitleg over hoe u zich kunt aanmelden. Heeft u software speciaal gericht op de zorgadministratie, dan zal deze software deze berichten voor u kunnen aanmaken. U kunt zich in 6 stappen aansluiten, u vindt hier het stappenplan.

De Berichtenapp

De Berichtenapp is gebouwd in opdracht van de VNG en maakt het ook voor kleine(re) zorgaanbieders zonder geschikte softwareoplossing mogelijk om aan te sluiten op het landelijke berichtenverkeer iWmo/iJw. Met deze app kunt u snel, makkelijk en veilig Wmo- en Jeugdzorg-berichten versturen en ontvangen. De Berichtenapp heeft als voordeel dat het ook geschikt is voor het iOS- en OSX-besturingssysteem (Apple-gebruikers).

De app is beschikbaar via Google Play, de Apple Store en ook als webapplicatie.

Wij raden aanbieders dringend aan gebruik te maken van deze oplossing, indien zij nog niet over een geschikte oplossing beschikken om aan te sluiten om het landelijke berichtenverkeer iWmo/iJW. omdat Leveranciers van Rondom Wijchen vanaf 1 januari 2018 enkel en alleen via het hiervoor bedoelde berichtenverkeer de aanvraag en afgifte van een toewijzing, een verandering in of beëindiging van de toewijzing en de facturatie kunnen doen.

Lees de handleiding van de VNG over de Berichtenapp

Meld u aan voor de VNG Berichtenapp

Zie ook ‘Meest gestelde vragen over de berichtenapp’.

Tenslotte

Mocht u aan leverancier zelf nog vragen over het Berichtenverkeer hebben, of juist praktische tips voor collega-Leveranciers m.b.t. de inrichting en het gebruik van het Berichtenverkeer, dan vernemen wij dit graag via ons mailadres rondomwijchen@wijchen.nl

 

Wijchen kent eigen subsidietraject Wmo en Jeugdhulp

huis van de gemeente

Op 1 januari 2018 lopen in de gemeente Wijchen de huidige contracten voor de Wmo (nieuw) en de Jeugdhulp af. Deze contracten worden niet meer verlengd. Ook deed de gemeente Wijchen niet mee met de Europese aanbesteding voor de inkoop van ambulante Wmo en Jeugdhulp die op 26 juni 2017 door de regio Nijmegen in de markt werd gezet.

De gemeente Wijchen kent voor de taken voor Wmo (nieuw) en Jeugdhulp voor 2018 en verder een eigen subsidietraject.

Bij Wmo gaat het om de diensten dagbesteding, specialistische begeleiding, begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf. Bij Jeugdhulp gaat het om de diensten dagbesteding, specialistische begeleiding, begeleiding, begeleiding en verzorging, ambulante (groeps-)behandeling, Jeugdhulp met verblijf en GGZ.

Met dit subsidietraject hanteert de gemeente een andere methodiek dan de overige gemeenten binnen de regio. Dit betekent overigens niet dat de gemeente de banden met de regio verbreekt. De gemeente Wijchen en regio maken over en weer gebruik van elkaars kennis.

Toelichting

Samen met een groot aantal in de gemeente Wijchen actieve organisaties voor welzijn en zorg heeft de gemeente Wijchen in 2016 en 2017 een verkenning uitgevoerd naar de wenselijkheid en de haalbaarheid van een voor welzijn en zorg gewijzigde bekostigingsstructuur. De gezamenlijke conclusie van deze verkenning is vastgelegd in de ‘Houtskoolschets – Van samenspel tot verbond’.

De hiervoor bedoelde conclusie is door de gemeente en een representatieve vertegenwoordiging van de organisaties op het gebied van welzijn en zorg binnen de gemeente uitgewerkt in een intentieovereenkomst.

De intentieovereenkomst ziet toe op de vorming van een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid waarin of waarmee alle aanbieders voor welzijn en zorg in de gemeente Wijchen samenwerken. Zij vormt ook de basis voor de door Coöperatie Rondom Wijchen UA  in te dienen subsidieaanvraag.

rondom10

Kern van de opzet

De gemeente Wijchen organiseert samen met de aanbieders een samenwerkingsverband voor zorg en welzijn. De gemeente gaat dit samenwerkingsverband subsidiëren voor de uitvoering van de Wmo-nieuw en jeugdhulp. Het samenwerkingsverband krijgt vorm middels een coöperatie UA (Rondom Wijchen) als juridisch vehikel. De coöperatie is een constructie met een open model (zie statuten  en Huishoudelijk Reglement.

Dit betekent dat het lidmaatschap voor iedere organisatie op het terrein van zorg en hulpverlening die voldoet aan het Reglement van Toelating open staat.

Daarnaast kan elke, in de gemeente Wijchen actieve, organisatie voor welzijn en zorg leverancier van Rondom Wijchen worden. Leveranciers leveren alleen zorg en ondersteuning aan inwoners in Wijchen zonder lid te zijn van de coöperatie.

Voor de coöperatie UA is – op verzoek van de gemeente – een eerste en voorlopig bestuur gevormd. Dit bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties: Driestroom, Entrea, Home Instead, MeerVoormekaar, MEE Gelderse Poort, Pluryn en RIBW Nijmegen & Rivierenland. In de loop van 2018 organiseert het voorlopige bestuur de structurele besturing conform de coöperatie-statuten.

De gemeente en Rondom Wijchen verhouden zich als subsidieverstrekker en subsidieontvanger. De gemeente definieert de door Rondom Wijchen uit te voeren activiteiten en de daarmee beoogde doelen. Rondom Wijchen is verplicht tot en aanspreekbaar op het samenhangend en integraal vormgeven van welzijn en zorg voor de inwoners in de gemeente.

In combinatie met de invoering van een op de beoogde werkwijze afgestemde – populatiegebonden – bekostigingsstructuur op het terrein van de Wmo-nieuw en de Jeugdzorg:

 1. Kunnen wij onze inwoners (nog) beter op maat ondersteunen
 2. Versterken wij de samenwerking tussen de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties vanuit het oogpunt van de kantelingsgedachte
 3. Stimuleren wij de noodzakelijke transformatie en vernieuwing in het zorg- en welzijnsaanbod
 4. Verminderen wij de bureaucratie binnen zorg en welzijn
 5. Verminderen wij de ervaren belemmeringen binnen de bestaande structuur van zorg en welzijn
 6. Kunnen wij de gemeentelijke kosten voor zorg en welzijn in de komende jaren beter beheersbaar maken.

Wat betekent dit voor u?

 • Toekomstige situatie

Wilt u vanaf 1 januari (maatwerk)ondersteuning aan inwoners van Wijchen kunnen leveren, dan dient u een Leveranciersovereenkomst met Rondom Wijchen te hebben.

De gemeente Wijchen stelde voor de toelating van Leveranciers een Reglement van Toelating alsmede een Leveranciersovereenkomst vast. Beide documenten borgen een gelijk speelveld voor grotere en kleine en nieuwe spelers en gelden voor alle aanbieders.

De leveranciersovereenkomst borgt dat zowel leden als leveranciers:

 • de wettelijke bepalingen en de afspraken tussen gemeente en Rondom Wijchen respecteren;
 • de prestatie- en kwaliteitseisen nakomen.

Daarnaast is het mogelijk dat u lid wordt van de coöperatie.

Professionele aanbieders, dit kunnen ook ZZP-ers zijn, mogen alleen zorg of ondersteuning leveren als ze voldoen aan de wettelijke dan wel door de gemeente gestelde kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in het Reglement van Toelating.

Informele hulpverleners uit het sociale netwerk moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die de gemeente in haar beleid voor het verlenen van een PGB heeft vastgesteld.

De Leveranciersovereenkomst is een raamovereenkomst. Zij kent geen verplichting voor Rondom Wijchen tot afname van diensten of producten bij een Lid of Leverancier. Er wordt dus alleen ondersteuning of zorg afgenomen en betaald als er vraag is.

Bouwstenen en tarieven

Rondom Wijchen hanteert door de gemeente vastgestelde bouwstenen en tarieven. Dit zijn vooralsnog de regionale bouwsteentarieven, zoals die (gaan) gelden in de Regio Nijmegen.

Overgangsregeling

Voor cliënten die vóór 2018 een beschikking van de gemeente hebben gekregen voor een bepaalde vorm van zorg of ondersteuning geldt een overgangsregeling. De overgangsregeling loopt tot het einde van de looptijd van de beschikking en geldt zowel voor de betrokken cliënten als de betrokken aanbieder(s). Organisaties die na 1 januari 2018 geen leverancier van Rondom Wijchen willen zijn, kunnen dus in 2017 gestarte zorgtrajecten voor de betrokken inwoners conform beschikking voortzetten en afronden.  Hiermee wordt de continuïteit van zorg geborgd.

Vervolg en Vragen

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande  nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u via mailadres rondomwijchen@wijchen.nl contact opnemen met Peter Paul Doodkorte, de projectleider namens de gemeente of met Paul Bongers, de secretaris van de coöperatie.

Samen toekomst maken

Dit is de samenvatting van het bericht.

Welkom op de website van Coöperatie Rondom Wijchen UA

Coöperatie Rondom Wijchen UA is een op 17 november 2017 opgericht coöperatief samenwerkingsverband van lokale en regionale (netwerken van) organisaties die  de activiteiten op het terrein van welzijn en zorg voor de inwoners van de gemeente Wijchen leveren.

Deze website is bedoeld als informatie-platform voor de (aspirant) Leden en Leveranciers van Rondom Wijchen.

Rondom Wijchen werkt nauw samen met het sociaal wijkteam Wijchen. In het sociaal wijkteam werken professionals op het gebied van welzijn, zorg en gezondheid. Zij helpen u met praktische oplossingen als het (even) tegenzit. Of als u er zelf niet uitkomt. Als dat nodig is dan kunnen zij professionele hulp inzetten, want zij regelen ook de toegang tot zorg in de gemeente Wijchen. Op de website van het sociaal wijkteam Wijchen kunt u zien waarvoor u zoals bij het terecht kunt.