Aanbieders

Aanbieders

Inleiding

De gemeente Wijchen heeft besloten per 1 januari 2018 de Wmo-nieuw en jeugdzorg te contracteren en te financieren op basis van de methodiek van populatiegebonden bekostiging en populatiegebonden bekostiging te realiseren via een allesomvattende gebiedsgerichte subsidie aan één consortium (coöperatie). Hiervoor is de coöperatie Rondom Wijchen UA opgericht.

0AI Rondom Wijchen[45333]

Open construct

Elke organisatie voor welzijn en zorg in Wijchen en daarbuiten, die daadwerkelijk ondersteuning of zorg levert aan inwoners van de gemeente Wijchen op basis van een  leveringsovereenkomst met de gemeente Wijchen dan wel de Regio Nijmegen, heeft het recht om op elk moment toe te treden als Lid of Leverancier van de coöperatie.

De toelatingsprocedure voorziet in het beoogde gelijke speelveld voor grote, kleine en nieuwe spelers. Alsmede een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod op non-discriminatoire wijze.

Onderaannemerschap is mogelijk mits de hoofdaannemer garant staat voor de kwaliteit van de door onderaannemer geleverde ondersteuning. De onderaannemer dient in ieder geval zelfstandig te voldoen aan de wettelijke kwaliteitskaders zoals opgenomen in bijlage de Leveranciersovereenkomst en het Reglement van Toelating.

Nadere informatie

Het Reglement van Toelating is vastgesteld door de gemeente. Het college is daarvoor bevoegd. Voor een wijziging van het Reglement van Toelating is ook een schriftelijke goedkeuring van de gemeente i.c. het college nodig.

Op de pagina “Documenten” treft u als aanbieder de meest relevante informatie dan wel documenten aan. U kunt de documenten daar ook openen en downloaden door op de desbetreffende link te klikken.