1Gezin1Plan in de praktijk

1gezin

Om gezinnen met meerdere problemen zo effectief mogelijk te helpen is de aanpak 1Gezin1Plan ontstaan: bij deze werkwijze wordt het gezin actief betrokken en wordt er gezamelijk één plan opgesteld, om structuur en samenhang te bieden in de verscheidenheid aan betrokken instellingen en hulpbronnen. Dit rapport van het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt de meerwaarde van de 1Gezin1Plan methode, en benoemt de positieve en negatieve aspecten van de drie onderzochte elementen (regievoering gezin, afstemming en resultaten).

De belangrijke conclusie van het rapport is dat de 1Gezin1Plan methode effectief blijkt: het wordt duidelijk dat de uitgangspunten bijdragen aan het versterken van het zelfregulerend vermogen en de eigen kracht van gezinnen. Doordat alle betrokken instanties deelnemen aan het proces, en de wensen van het gezin als uitgangspunt worden genomen, kan er voldoende maatwerk worden geboden. De professionals zelf zijn ook enthousiast over de methode: zij stellen dat het beter werkt dan alternatieven uit het verleden, en dat vooral de regievoering door gezinnen bijdraagt aan het versterken van eigen kracht.

Verbeterpunten

Hoewel de methode goed blijkt te bevallen, constateren de onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut nog wel enkele verbeterpunten. Een goede afstemming tussen alle betrokkenen vindt bijvoorbeeld nog steeds niet vanzelfsprekend plaats, terwijl dit wel een van de belangrijkste factoren is voor het bereiken van resultaten. Een adequate afstemming blijft dus en belangrijk punt van aandacht.

Lees hier het rapport.

Wetten over zorg en ondersteuning in duidelijke taal

wetten uitgelegd.jpg

Onlangs is de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld’ verschenen. In deze brochure wordt in eenvoudige taal informatie en uitleg gegeven over vier wetten: Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. De brochure is gratis te downloaden.

De Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet zijn de vier wetten die sinds 2015 het Nederlandse zorgstelsel vormen. Het stelsel zorgt ervoor dat iedereen de zorg en ondersteuning kan krijgen die nodig is. Voor veel mensen is het echter niet altijd duidelijk waar en bij wie zij terecht kunnen als zij zorg en ondersteuning willen regelen. Met de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 –eenvoudig verteld’ worden zij wegwijs gemaakt.

Goede en duidelijke uitleg
In prettig leesbaar Nederlands wordt goede uitleg gegeven over alle vier wetten. Per wet staat welke organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoering en hoe die organisatie te bereiken is. Het stappenplan geeft aan hoe het werkt: van de aanvraag van zorg/ondersteuning tot de (eventuele) betaling van de eigen bijdrage voor de geleverde zorg/ondersteuning. Ook lezen mensen welke invloed ze zelf kunnen uitoefenen om de zorg en ondersteuning te krijgen die zij willen en die bij hen passen.

Eenvoudige taal
De tekst is geschreven voor mensen die (Nederlands) lezen en begrijpen moeilijk vinden. Zoals mensen met een (licht) verstandelijke beperking. In de praktijk blijkt echter dat heel veel mensen graag informatie in eenvoudige taal lezen. De vraag naar de brochure is zo groot dat is besloten deze gratis digitaal ter beschikking te stellen.

U kunt de brochure hier downloaden.

Samen Sterk voor kwaliteit
Deze brochure is geschreven door KansPlus, LSR en Ieder(in) en is een uitgave van het programma Samen sterk voor kwaliteit. Samen Sterk voor kwaliteit is een samenwerkingsverband van cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus, LSR en LFB, samen met VGN, Zorginstituut, IGJ, MEE, ZN, NVAVG en wordt gesteund door het ministerie van VWS. Samen Sterk voor kwaliteit is onderdeel van de kwaliteitsagenda, een meerjarig landelijk project dat erop is gericht om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Uitleg over alles wat te maken heeft met Wlz
MEE NL heeft een website – http://www.meeroverwlz.nl – opgezet met informatie die nodig is voor het regelen van langdurige zorg via de Wlz. Ook deze website is in duidelijke taal geschreven en toegankelijk voor mensen met een beperking.

Klik hier voor meer informatie meeroverwlz.nl